Финансирани проекти

СКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С ПОДКРЕПАТА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

На 16.09.2022г. стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-6.002-0353 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, във връзка със сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 по процедура между „ТОНЕКС 2000“ЕООД и Министерство на иновациите и растежа, в чиято структура е Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020.

Проект BG16RFOP002-6.002-0353проект BG16RFOP002-2.089-3730