Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Тонекс 2000 ЕООД от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн studioprint.bg (наричани по-долу Потребители), от друга.

Тонекс 2000 ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК:200585883, адрес на управление: гр. Варна, ул. Заменхоф 32, имейл адрес: info@studioprint.bg и телефон 0877722286.

Тонекс 2000 ЕООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта studioprint.bg (наричани за краткост Услуги).

За запознаване на политиката за защита на личните данни (GDPR) на Тонекс 2000 ЕООД , моля кликнете тук!

С визуализирането на studioprint.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на Тонекс 2000 ЕООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Тонекс 2000 ЕООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и Тонекс 2000 ЕООД.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ:

Чл. 1 Услугите, предоставяни от Тонекс 2000 ЕООД на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
Чл. 2. Тонекс 2000 ЕООД e електронен магазин, достъпен на сайта studioprint.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и изработка на индивидуализирани подаръци и доставка на предлаганите от ТОНЕКС 2000 ЕООД стоки.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ:

Чл. 3
(1) Тонекс 2000 ЕООД идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на studioprint.bg и на IP адреса на Потребителя.
(2) Тонекс 2000 ЕООД има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ТОНЕКС 2000 ЕООД .
Чл. 4
(1) Тонекс 2000 ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.(2). При предоставяне на лични данни чрез имейл, по телефон или друг начин, доброволно представяна от Потребителя, Тонекс 2000 ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за Тонекс 2000 ЕООД възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
Чл. 5
(1) Тонекс 2000 ЕООД събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ТОНЕКС 2000 ЕООД .
(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.
Чл. 6
(1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ТОНЕКС 2000 ЕООД , да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.
(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ТОНЕКС 2000 ЕООД , чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. Тонекс 2000 ЕООД може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на Тонекс 2000 ЕООД по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на Тонекс 2000 ЕООД данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни Тонекс 2000 ЕООД има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

ПОРЪЧКА

Чл. 7
(1) Потребителите използват уебсайта на Тонекс 2000 ЕООД – studioprint.bg, за да сключват договори за покупко-продажба и изработка на предлаганите от Тонекс 2000 ЕООД стоки и услуги в електронния магазин.
(2) Поръчките се извършват през сайта, чрез имейл, по скайп, Вайбър, директен чат или на място в магазин Тонекс 2000 ЕООД в гр. Варна, ул. Студентска 1
(3) За да направят заявка за поръчка, потребителите следва да посочат:
-кой подарък са избрали (стандартно или експресно)
-код на продукта
-да прикачат снимки, текстове, лога и др. и да опишат идеята за визия
– дават име и телефон за връзка
– дават адрес при доставка с куриер
(4) След извършване на заявката Потербителите получават предложение за визия.
(5) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Тонекс 2000 ЕООД !
(6) ”.Тонекс 2000 ЕООД си запазва правото да откаже поръчката поради липса на поръчаната стока или друга причина по негова преценка.
Чл. 8
(1) Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената.
(2) При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
(3) Времето за доставка не се включва във времето за изработка.
(4) Времето за изработка по време на празници, включително но не само Коледа, Св. Валентин и др. се удължава съобразно предвиденото в сайта на магазина.

ЦЕНИ

Чл. 9
(1) Цените на продуктите, предлагани в онлайн магазина, са тези, посочени на уебсайта на Тонекс 2000 ЕООД към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
(2) Цените на продуктите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
(3) Цените на услугите, като гравиране на продукт на клиент, печат на продукт на клиент, бродиране на продукт на клиент, серенада, фотосесия, предложение за брак и др. НЕ са фиксирани, а може да претърпят промени, според сложността и времето за изпълнение на услугата.
Чл. 10
Тонекс 2000 ЕООД си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите в онлайн магазина продукти, като такива промени няма да засягат вече постъпили и извършени поръчки.
Чл. 11
(1) Тонекс 2000 ЕООД може да предоставя отстъпки за продуктите, предлагани в онлайн магазина, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ТОНЕКС 2000 ЕООД . Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
(2) Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

ПЛАЩАНЕ

Чл. 12
Когато Потребителят връща продукт с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху продукта, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
Чл. 13
(1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На studioprint.bg е възможно плащане чрез наложен платеж, в брой при получаване на стоката, по банков път и плащане с банкова карта чрез виртуален пос терминал.
(2) Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.
(3) Банковите данни са както следва:
Тонекс 2000 ЕООД
IBAN: BG43RZBB91551007321600
Банка: РАЙФАЙЗЕН БАНК
ВАРНА Банков код: RZBBBGSF
(4) За плащания по банков път задължително се издава фактура. За издаване на фактура на частно лице задължително е необходимо ЕГН.
Чл. 14
(1) В случаите при плащане с банкова карта сумата се възстановява с обратна банкова операция по картата, от която е направено плащането в срок от 14 дена.
(2) Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъде обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

Чл. 15 Тонекс 2000 ЕООД не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ТОНЕКС 2000 ЕООД .

ДОСТАВКА

Чл. 16 Доставката на стоките се извършва от куриер, който носи изцяло отговорността за точното изпълнение на доставката.
Чл. 17 Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ, в присъствието на куриера, и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.
Чл. 18 Преди изпращане на поръчаната стока, Тонекс 2000 ЕООД има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

Чл. 19 Тонекс 2000 ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

Чл. 20 Ценовите условия и пълното описание на методите и цените на доставка можете да проследите на този линк

Чл. 21 Тонекс 2000 ЕООД си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл. 22 (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, освен в случайте, когато предмет на договора са продукти, направени съгласно индивидуални спецификации или явно персонализирани.
(2) За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Тонекс 2000 ЕООД за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
(3) Тонекс 2000 ЕООД публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) За упражняване правото на отказ Тонекс 2000 ЕООД предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Тонекс 2000 ЕООД незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на Тонекс 2000 ЕООД или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
(6) Тонекс 2000 ЕООД има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
(7) В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми Тонекс 2000 ЕООД за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Чл. 23 Тонекс 2000 ЕООД възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки, като Потребителят няма право да изисква възстановяване на сумите за евентуални куриерски услуги за доставка и връщане.

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 24
(1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
(2) Не може да се предявява рекламации при грешно изписване на текст на кирилица или латиница, ако текстът не е бил изпратен в коректната форма. За текстове на кирилица се приемат само изпратени текстове на кирилица и Потребителят сам носи отговорност, ако има налице разминаване между изписания от него текст на латиница и транслителирания текст на кирилица. Същото важи и при изписване на латиница.
(3) Тонекс 2000 ЕООД , не отговаря за лош печат на подарък, в резултат на некачествени снимки изпратени от Потребителя.
(4) Тонекс 2000 ЕООД , не отговаря за леки несъответствия между снимките на сайта и готовите продукти, тъй като всички подаръци се изработват или обработват ръчно.
(5) Услугите, като гравиране на продукт на клиент, печат на продукт на клиент, бродиране на продукт на клиент НЕ подлежат на рекламация, Потребителят поема изцяло и безапелационно щетите постъпили при евентуална повреда на продукта на клиента. Потребителят не може да предявява искане за възстановяване сума за повреденият продукт и са длъжни да заплатят цената на услугата към Тонекс 2000 ЕООД .
Чл. 25
(1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката или услугата.
(2) Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, Тонекс 2000 ЕООД ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.
Чл. 26
(1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.
(2) Рекламацията се подава устно на посочения от Тонекс 2000 ЕООД телефон, писмено чрез посочения имейл или по поща подадена до адреса на дружеството (Варна, ул. Заменхоф 32). Тонекс 2000 ЕООД представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
(4) При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка / разписка за ППП или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3 други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Чл. 27
(1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.
(2). Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Ако Тонекс 2000 ЕООД е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията по ал. 1, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.
(4) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
Чл. 28
(1) Тонекс 2000 ЕООД поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.
(2) Когато Тонекс 2000 ЕООД удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
Чл. 29
(1) Тонекс 2000 ЕООД при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
(2) Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
(3) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.
Чл. 30
(1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
-1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
-2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
(4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 31 Тонекс 2000 ЕООД има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 32 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Тонекс 2000 ЕООД (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Тонекс 2000 ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ТОНЕКС 2000 ЕООД , и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. (2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ТОНЕКС 2000 ЕООД , Тонекс 2000 ЕООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер. (3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ТОНЕКС 2000 ЕООД .

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 33 (1) Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Тонекс 2000 ЕООД или прекратяване поддържането на уебсайта му.
Чл. 34 Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Чл. 35 Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

“БИСКВИТКИ”

“Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра Ви следващия път, когато посетите Интернет страницата на електронният магазин.

Тонекс 2000 ЕООД използва “бисквитки” единствено, за да събира информация относно ползването на нашия сайт.

Видове бисквитки:

„Сесийни“ бисквитки (Session Cookies)

Сесийните бисквитки се използват само в конкретната сесия и позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, за да може направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта.

Действието на сесийните бисквитки приключва, когато затворите браузъра или излезете от сайта. Сесийните бисквитки помагат и за осъществяването на задачи като запомняне на съдържанието на потребителската кошница и др.

Постоянни (фиксирани) бисквитки (Persistent Cookies)
Постоянните бисквитки остават запаметени на компютъра Ви за определен период от време след приключване на потребителската Ви сесия на сайта и позволяват предпочитанията и настройките да се „помнят“, когато отново посетите сайта. Те могат да бъдат ръчно изтрити през настройките на браузъра Ви.

Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies)
Този сайт използва Google Analytics и Facebook Pixes. Това е услуга за уеб анализ без да се идентифицират лично отделните посетители., предлагана от Google, Inc и Facebook. Цялата тази информация използваме с цел статистически анализ и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Бисквитките и личните данни:

За да могат да бъдат използвани бисквитките не изискват информация от личен характер и най-често не идентифицират личността на Интернет потребителите. Личните данни, събрани при употребата на бисквитки, могат да бъдат събирани само за улесняване на употребата от потребителя. Тези данни биват криптирани по начин, по който не се позволява на неоторизирани лица да имат достъп до тях.

Контрол над бисквитките:

Вие може да контролирате и изтривате бисквитките през настройките на Вашия браузър. Могат да бъдат изтрити всички или част от бисквитките, както могат и да бъдат блокирани. Имайте предвид, че при блокирането на всички бисквитки има вероятност някои функции на сайта да не работят.

ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 36 Органите, регулиращи дейността на Тонекс 2000 ЕООД са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

За КЗП: – Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti – тел: 0700 111 22 – email: info@kzp.bg – адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
За КЗЛД: – Уебсайт: https://www.cpdp.bg/ – тел: 02/91-53-518 – email: kzld@cpdp.bg – адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

СПОРОВЕ

Чл. 37 Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на ec.europa.eu – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 38 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 39
(1) Тонекс 2000 ЕООД се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Тонекс 2000 ЕООД в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 40 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

ФОРМУЛЯРИ:

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………
Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Подпис на потребителя/ите: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………

************

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:
До ………………………………………………………………………………………………………………………………………
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.
Предмет на рекламацията: ……………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………
Предпочитан начин на удовлетворение за стоки:
1. Възстановяване на платената сума
2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното
3. Отбив от цената
4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите (заградете желаната опция)
Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:
1. Извършване на услугата в съответствие с договора
2. Отбив от цената
3. Възстановяване на заплатената сума (заградете желаната опция)
Прилагам следните документи:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер. (заградете желаната опция)
Размер на претендираната сума: ……………………………..
Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Подпис на потребителя: ………………………………………………. (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………